خواص بادکش و حجامت برای بدنسازان

خواص بادکش و حجامت برای بدنسازان

خواص بادکش برای بدنسازان بادکش برای درمان بسیاری از مریضی ها و درد های مختلف مفید میباشد و هم چنین در ورزش بدنسازی بسیار مفید وضروری مباشد به گونه ای جزو طب سنتی ایرانی و اسلامی میباشد اما بساری از ورزشکاران خارجی قبل از مسابقات از این طب استفاده میکنند گویا آن ها نیز به…

نقش آب و الکترولیتها در بدنسازی1

نقش آب و الکترولیتها در بدنسازی

نقش آب و الکترولیتها در بدن نقش آب و الکترولیتها در بدن: شـما بـدون غـذا چنـد هفتـه، بــدون آب چنـد روز و بـدون اکـسیژن چنـد دقیقــه میتوانیــــد زنــــده بمانیــــد ، بــــه عبــــارت دیگــــر بجــــز اکــــسیژن آب مهمتــــرین عنصریست که در بدنمان داریم . بدن شما از٧٠-۵۵ درصد آب تـشکیل شـده و تقریبـاً ٩٠-٨٠ درصـد خـون…

فواید مصرف آب برای بدن

فواید مصرف آب در بدنسازی

فواید مصرف آب در بدنسازی فواید مصرف آب برای بدن: برای سـلامتی ما دارد. هرسـلول از بـدن ما برای درست عملکردن به آب نیاز دارد و هر عمل متابولیکدر بدن نیز تشـنه ی آن است. تقریبًا %55 تا %75 ازحجم بدن از آب تشکیل شده است، و اگر آبی که در روز ازطریق نفسکشیدن، عرق…