بدنسازی در بانوان

بدنسازی در بانوان کم نیستند بانوانی که بدنسازی و تمرین با وزنه را برای پیشرفت در رشته اصلی ورزشی خود انجام میدهند. هر رشته ورزشی که به نوعی با قدرت و سرعت و استقامت سر و کار داشته باشد باید برای پیشرفت هرچه بیشتر بدنسازی و تمرین با وزنه را جزو برنامه روتین ورزشی خود…