کارایی مکمل های وی ، کراتین، hmb و گینر در دوره های مختلف بدنسازی1

کارایی مکمل های وی ، کراتین، hmb و گینر در دوره های مختلف بدنسازی

در بدنسازی به طور کلی دو دوره وجود دارد که بدن و عضلات آن توسط این دو دوره شکل میگیرد کارایی مکمل های وی ، کراتین، hmb و گینر در دوره های مختلف بدنسازی: 1- دوان حجم (بارگیری) نواقص بدن در این دوره برطرف میشود عضلاتی که نسبت به سایر عضلات ضعف دارند و به…