تفاوت زن و مرد در بدنسازی

تفاوت زن و مرد در بدنسازی ذخیره انرژی بانوان کمتر از مردان و قدرت مطلق آنها نیز در حدود دو سوم آقایان است،اما بخش اصلی تفاوت موجود در انجام اعمال ورزشی بین مردان و زنان مربوط به تفاوت های ابعاد و ترکیبات بدن آنهاست. ابعاد و ترکیبات بدن در مقایسه با مرد متوسط بزرگسال حدودا:…