سیستم تمرینی سوپر ست و تری ست در بدنسازی

سیستم تمرینی سوپر ست و تری ست در بدنسازی

سیستم تمرینی سوپر ست: در ورزش بدنسازی سوپر ست یک نوع سیستم تمرینی میباشد از ترکیب دو تمرین و اغلب ورزشکاران مخصوصا ورزشکاران حرفه ای از این سیستم تمرینی استفاده میکنند و با کمک این سیستم تمرینی فشار تمرینات خود رو افزایش میدهند. یک نوع سیستم تمرینی سوپر ست وجود دارد که به صورت متضاد…