فواید مصرف آب برای بدن

فواید مصرف آب در بدنسازی

فواید مصرف آب در بدنسازی فواید مصرف آب برای بدن: برای سـلامتی ما دارد. هرسـلول از بـدن ما برای درست عملکردن به آب نیاز دارد و هر عمل متابولیکدر بدن نیز تشـنه ی آن است. تقریبًا %55 تا %75 ازحجم بدن از آب تشکیل شده است، و اگر آبی که در روز ازطریق نفسکشیدن، عرق…