ماده غذایی درصد گرم کربوهیدرات گرم

ماده غذایی و میزان کربوهیدرات آن ها به گرم

ماده غذایی و میزان کربوهیدرات آن ها به گرم حبوبات مانند عدس،لوبیا و نخود هم یک منبع پروتئینی مفید و هم یک منبع کربوهیدرات مفید محسوب میشوند.
میوه های خشک شامل ،برگه ی زرد آلو،برگه ی هلو،انجیر خشک و کشمش است.