مقدار کربوهیدرات و پروتئین مصرفی برای بدنسازان2

مقدار کربوهیدرات و پروتئین مصرفی برای بدنسازان

چرا در باشگاه ها به اندام دلخواه خود نمیرسید  همه افرادی که وارد باشگاه میشوند اندام کات و زیبا و حجیم دوست دارند و به این امید وارد باشگاه میشوند اما حاضر نیستند وزنه های سنگین را امتحان کنند . برای خود الگو سازی می کنند و پس از مدتی با نرسیدن به آن استاندارد…